สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมสวาท
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวดร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นิยมสุข
 
1. นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ
2. นางสุนันทา  มีประสงค์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทำมุ่ง
 
1. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตาแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  สุรินทร์
2. เด็กชายยุทธพจน์  สุขสถิตย์
3. เด็กชายเกียรติธนา  ศรีจำปา
 
1. นายสมศักดิ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุชกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตสวน
3. เด็กหญิงนิตยา  ไลยะเกษ
4. เด็กหญิงอนัญพร  นำชัยรุจิพงศ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ซ่อนจิ้ว
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  อรรถจริยาพร
 
1. นางสาวพานี  จตุพงษ์
2. นายภัทราวุธ  เพ่งพินิจ
3. นางสุรัตน์  บัวกอ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายพงศกร  ปรางจันทร์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สุขทนารักษ์
2. นายสุนทร  โพธิ์ทอง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  อำนวยพรสถิตย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ศิริตรานนท์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กชายชินดนัย  ทับทิมเทศ
 
1. นางสาวพรธิดา  พูลถาวร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร์กล้า
2. เด็กชายภีรวัฒน์  เปียใย
3. เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมสีทอง
 
1. นายภัทราวุธ  เพ่งพินิจ
2. นางสุรัตน์  บัวกอ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำเกษร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงวรรณนภัส  แสนใจ
 
1. นางสุรัตน์  บัวกอ
2. นางสาวเจษฎ์ญาณี  แหยมดอนไพร