สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรเงิน
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองกัญญา
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงบุญเรือน  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภุชงคกุล
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพุฒิฑิตา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงเสาวภา  บุตรฉ่ำ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
2. นางสาวอารมย์  ชิโนดม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญญา
2. เด็กหญิงกัลยกร  แสงนิล
3. เด็กหญิงชลธิชา  รังกลาง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริโชติ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์เทศ
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวอารมย์  ชิโนดม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภุชงคกุล
2. เด็กหญิงนิลมณี  กระแสร์ชล
3. เด็กหญิงรติกร  เหลี่ยมสุวรรณ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรเงิน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ประดิษฐวงษ์
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงนนทิชา  ศิริโภค
2. เด็กชายอานัส  ศรีเรือง
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสุนทรี  ศิริพงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันภิรมย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ทองอ่วม
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสุนทรี  ศิริพงษ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รังกลาง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ธวัชเกียรตินันท์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงนิรมล  แสงใส
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองกัญญา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัฐวี  ม่วงเขาแดง
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงเกวลิน  ประดิษฐวงษ์
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายวสันต์  คงนิพิท
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุสาหะสว่างกุล
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สุดาปัน
2. เด็กหญิงอุมาพร  คงฤทธิ์
 
1. นางสุนทรี  ศิริพงษ์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงอริสรา  เทียนเงิน
 
1. นางศิริพร  ชมโฉม
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กชายสุทัศน์  ประชาสุข
2. เด็กชายอติคุณ  พิมพ์อินทร์
3. เด็กชายเอกวุฒิ  นกเทศ
 
1. นางสาววิภารดี  อินทแพทย์
2. นางศิริพร  ชมโฉม
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายธีรยุทธ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอดิศร  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอุดมสุข  จันทวงษ์
 
1. นางสาววิภารดี  อินทแพทย์
2. นางศิริพร  ชมโฉม