สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองกัญญา
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภุชงคกุล
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท