สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรเงิน
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงบุญเรือน  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพุฒิฑิตา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงเสาวภา  บุตรฉ่ำ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
2. นางสาวอารมย์  ชิโนดม
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัฐวี  ม่วงเขาแดง
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์