สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญญา
2. เด็กหญิงกัลยกร  แสงนิล
3. เด็กหญิงชลธิชา  รังกลาง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริโชติ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์เทศ
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสาวอารมย์  ชิโนดม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันภิรมย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ทองอ่วม
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
2. นางสุนทรี  ศิริพงษ์
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงนิรมล  แสงใส
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองกัญญา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงเกวลิน  ประดิษฐวงษ์
 
1. นางมาลัย  วรมังครัตน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายวสันต์  คงนิพิท
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุสาหะสว่างกุล
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นางสาวแทนใจ  ช่องจอหอ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สุดาปัน
2. เด็กหญิงอุมาพร  คงฤทธิ์
 
1. นางสุนทรี  ศิริพงษ์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายธีรยุทธ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอดิศร  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอุดมสุข  จันทวงษ์
 
1. นางสาววิภารดี  อินทแพทย์
2. นางศิริพร  ชมโฉม