สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสุข
 
1. นางอรวรรณ   แย้มเพียร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจิราพร  ประสงค์เงิน
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายนพพล  เปรมปรี
 
1. นางสาวอรพิน  สว่างผล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสุรีย์พร  สนองค์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงวรารัตน์   พรมหู
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์โต
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกชกร  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ณ พล
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวพรรณี   ศรีประสงค์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจิรโชติ  ริดแสดง
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญสุทธิ
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ภักดี
2. เด็กหญิงสมหญิง  ธนโชติโสภณ
3. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวภรภัทร  โคตรสมบัติ
2. นางศิริพร  สำนักสกุล
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตินนท์   สุมณฑา
2. เด็กชายพีรภัทร  น้อยบุดดี
 
1. นางสาวภรภัทร  โคตรสมบัติ
2. นางศิริพร  สำนักสกุล
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสุจิต  วงษ์แววดี
 
1. นางสาวพรรณี   ศรีประสงค์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญสุทธิ
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายปรัชญา  ลาภิเศษพันธุ์
2. เด็กหญิงพรประไพ  อัศวานุรักษ์
3. เด็กหญิงมินตรา  ทิ้งแสน
 
1. นางสาวกันย์ทิตา   สุกใส
2. นางนาตยา  รู้รักดี
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤตย์ศธร  เอื้อเฟื้อสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  รอรั้ง
3. เด็กหญิงญาดา  แนบถนอม
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ขัติยศ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอฤทัยวรรณ  ศรีแจ้ง
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นางนาตยา  รู้รักดี
 
17 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายมิ่งเมือง  สบายสุข
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หงส์พิพิธ
3. เด็กหญิงปาลิดา  ศตกุลพัชร
4. เด็กชายวุฒิชัย  วิสุทธิมรรค
5. เด็กหญิงอิงครัต  กุลเพชร์
 
1. นางผาณิฐ  อิ่มสมบัติ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายกมล  ว่องทวีเจริญพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาธรรม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสมหญิง  ธนโชติโศภณ
5. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
 
1. นายวิรัช  ศรีละคร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  อ๊อดทอง
3. เด็กชายสุรัติ  กระชั้น
4. เด็กหญิงเกวลิน  บุญงามวงศ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงค์
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
2. นางวรรณา  โพธิ์แก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธรรมบวร
2. เด็กหญิงชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
3. เด็กหญิงบัวชมภู  เนกอนันต์
4. เด็กหญิงรัตน์ชิตา  รอดปิ่นทอง
5. เด็กหญิงสิรีธร  ทาราษฎร์
 
1. นายกิจจา  เนื่องจำนงค์
2. นางรุ่งนภา  ศรีเปารยะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  กลมเกลียว
 
1. นางวิไล  สามารถกิจ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำด้วง
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนสิษฐ์   ศรีไพพจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนรัตน์
 
1. นางกุลริศา  พูนบางยุง
2. นางสาวเอกกร  สุกใส
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติพร  คงมีสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทองจีน
 
1. นางกุลริศา  พูนบางยุง
2. นางสาวเอกกร  สุกใส
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปกรณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  จันกนก
4. เด็กหญิงนพวรรณ  โสภา
5. เด็กหญิงรพีพร  ผึ่งเมือง
6. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยชู
8. เด็กหญิงอริสรา  ไชยบัน
9. เด็กหญิงอรุษา  ศรีหาวงค์
10. เด็กหญิงอุษา  ชมสะอาด
 
1. นางสาวดวงธิดา  แก้วแหวน
2. นางสาวเพ็ญศรี  เชิดชู
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาธรรม
2. เด็กชายจิรัณ  โฉมสวย
 
1. นายกิจจา  เนื่องจำนงค์
2. นายวุฒิภัทร  รัตนะวัน
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงพัชรี  ภู่สว่าง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจริญ
 
1. นางนาตยา  รู้รักดี
2. นางเสาวณีย์   ขาวเหลือง
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โม้วงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กชายนที  ยิ้มยินดี
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
31 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก่งศิลาลัย
2. เด็กหญิงพรชนก  เข็มมลฑา
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
32 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชนะโชค  ชนะตะวันตระกูล
2. เด็กชายเจตฎากร  แก้วละมูล
 
1. นางเสาวณีย์   ขาวเหลือง
 
33 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายธราธิป  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้อนคำ
3. เด็กหญิงนภสร  สิทธาพงษ์
 
1. นางวรรณา  โพธิ์แก้ว
2. นางวรัชยา  โคตรภักดี
 
34 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ณ พล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สงวนรัตน์
4. เด็กหญิงฑันฑิกา  กาซัน
5. เด็กชายดลวัฒน์  ชูเสียง
6. เด็กหญิงดารารัตน์  อักษรศรี
7. เด็กชายธนากร  ยุจิเสรี
8. เด็กชายพงษ์สถิต  สำราญมั่นคง
9. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
10. เด็กชายมงคล  เกษไกรศรีกาญจน์
11. เด็กหญิงวรินทร  ทองระอา
12. เด็กชายวิทัศน์  เครือวัลย์
13. เด็กชายศักดิธัช  วันจันทร์
14. เด็กชายศุภกร  ทองระอา
15. เด็กชายศุภรัช  วิลัยรัตน์
16. เด็กหญิงสิมิลัน  สมเจริญ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  บริวัตร
18. เด็กหญิงอภิชญา  เกศสวัสดิ์
19. เด็กชายเอกพจน์  ผันผ่อน
20. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เทียนรุ่งรัศมี
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. นายนายวิรัช  ศรีละคร
3. นางพรรณทิพา  เสริมศรี
4. นางสาวสกุลดี  ดัชถุยาวัตร
 
35 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.5 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราพร  ประสงค์เงิน
3. เด็กชายฉัตรชัย  จ่ายเพ็ง
4. เด็กชายชวินทร์  ม่วงนาคำ
5. เด็กหญิงดวงกมล  พวงย้อย
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สลับสี
7. เด็กหญิงสนธยา  การะพัฒน์
8. เด็กชายสิริพงศ์  ประภัสสร
 
1. นางสมพิศ  มั่นคง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์พริ้ง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก่งศิลาลัย
2. เด็กหญิงณัทธภัค  ประถมรัตน์
3. เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นทอง
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญศรี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สลับสี
3. เด็กหญิงสิริยาภร  แสนหาญ
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายปรเมศ  ปัญญาวัน
2. เด็กชายวันชนะ  โพธิ์ยอด
 
1. นางสาวมนัสวี  มณีศรี
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายธัชพล  หิรัญศิริ
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ซุ่นไล้
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกมล  ว่องทวีเจริญ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์พริ้ง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงปัณณิการ์  เจริญมี
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พวงย้อย
 
1. นางศศิวิมล  ตั้งอภิรดีขจร
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมพันธ์
 
1. นางสาววรรณพร  วงศ์ไชยา
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ริดแสดง
 
1. นางรุ่งนภา  ศรีเปารยะ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 16 1. เด็กชายพงศ์สถิต  สำราญมั่นคง
 
1. นางสาวประชิต  จันทร์พร
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โต
2. เด็กหญิงรังศิยา  ชมพูทอง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปทุม
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  เอื้อเฟื้อสุข
6. เด็กชายอิงครัตน์  คำแก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  ขาวเหลือง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิรโชติ  ริดแสดง
2. เด็กชายญาดา  แนบถนอม
3. เด็กชายธนพล  นิลแย้ม
4. เด็กชายธัญภัทร  งามเลิศ
5. เด็กหญิงรัติยากร  บุญจง
6. เด็กหญิงศศิประภา  ภักดี
7. เด็กชายศักดิธัช  วันจันทร์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  พวงย้อย
 
1. นางเสาวณีย์   ขาวเหลือง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธรรมบวร
2. เด็กหญิงรัตน์ชิตา  รอดปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสิรีธร  ทาราษฎร์
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  บูรณประทีปรัตน์
2. เด็กหญิงพาฝัน  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวประชิต  จันทร์พร
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันติวุฒิ
2. เด็กชายศุพรชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมินตรา  ศรีสอาด
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตภณ  สาพันธ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พิพัฒน์
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมินตรา  ศรีสอาด
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเรืองระวี  สินกลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
 
54 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กชายนวพล  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวกัณย์สิณี  สุดประเสริฐ
 
55 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 66 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทัศมีธรรม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายอัครพนธ์  เสริมศรี
 
1. นางจำปี  จงเห็นจิตต์
2. นางเพ็ญทิพย์  รื่นรวย
 
56 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธะนะตา
2. เด็กหญิงอภิปรียา  ดวงมะยศ
3. เด็กหญิงเจราวรรณ  ชมสะอาด
 
1. นางสาวนงเยาว์  สมหมาย
2. นางสาวสิริวรรณ  สังข์ตระกูล