สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายนพพล  เปรมปรี
 
1. นางสาวอรพิน  สว่างผล
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกชกร  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ณ พล
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวพรรณี   ศรีประสงค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจิรโชติ  ริดแสดง
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญสุทธิ
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตินนท์   สุมณฑา
2. เด็กชายพีรภัทร  น้อยบุดดี
 
1. นางสาวภรภัทร  โคตรสมบัติ
2. นางศิริพร  สำนักสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสุจิต  วงษ์แววดี
 
1. นางสาวพรรณี   ศรีประสงค์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญสุทธิ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาธรรม
2. เด็กชายจิรัณ  โฉมสวย
 
1. นายกิจจา  เนื่องจำนงค์
2. นายวุฒิภัทร  รัตนะวัน
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมพันธ์
 
1. นางสาววรรณพร  วงศ์ไชยา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ริดแสดง
 
1. นางรุ่งนภา  ศรีเปารยะ