สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจิราพร  ประสงค์เงิน
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงวรารัตน์   พรมหู
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายปรัชญา  ลาภิเศษพันธุ์
2. เด็กหญิงพรประไพ  อัศวานุรักษ์
3. เด็กหญิงมินตรา  ทิ้งแสน
 
1. นางสาวกันย์ทิตา   สุกใส
2. นางนาตยา  รู้รักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤตย์ศธร  เอื้อเฟื้อสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  รอรั้ง
3. เด็กหญิงญาดา  แนบถนอม
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายมิ่งเมือง  สบายสุข
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หงส์พิพิธ
3. เด็กหญิงปาลิดา  ศตกุลพัชร
4. เด็กชายวุฒิชัย  วิสุทธิมรรค
5. เด็กหญิงอิงครัต  กุลเพชร์
 
1. นางผาณิฐ  อิ่มสมบัติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายกมล  ว่องทวีเจริญพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาธรรม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสมหญิง  ธนโชติโศภณ
5. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
 
1. นายวิรัช  ศรีละคร
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โม้วงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กชายนที  ยิ้มยินดี
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก่งศิลาลัย
2. เด็กหญิงพรชนก  เข็มมลฑา
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายธราธิป  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้อนคำ
3. เด็กหญิงนภสร  สิทธาพงษ์
 
1. นางวรรณา  โพธิ์แก้ว
2. นางวรัชยา  โคตรภักดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 16 1. เด็กชายพงศ์สถิต  สำราญมั่นคง
 
1. นางสาวประชิต  จันทร์พร