สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์โต
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงพัชรี  ภู่สว่าง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจริญ
 
1. นางนาตยา  รู้รักดี
2. นางเสาวณีย์   ขาวเหลือง
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.5 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราพร  ประสงค์เงิน
3. เด็กชายฉัตรชัย  จ่ายเพ็ง
4. เด็กชายชวินทร์  ม่วงนาคำ
5. เด็กหญิงดวงกมล  พวงย้อย
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สลับสี
7. เด็กหญิงสนธยา  การะพัฒน์
8. เด็กชายสิริพงศ์  ประภัสสร
 
1. นางสมพิศ  มั่นคง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์พริ้ง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายธัชพล  หิรัญศิริ
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ซุ่นไล้
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงปัณณิการ์  เจริญมี
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พวงย้อย
 
1. นางศศิวิมล  ตั้งอภิรดีขจร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โต
2. เด็กหญิงรังศิยา  ชมพูทอง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปทุม
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  เอื้อเฟื้อสุข
6. เด็กชายอิงครัตน์  คำแก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  ขาวเหลือง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิรโชติ  ริดแสดง
2. เด็กชายญาดา  แนบถนอม
3. เด็กชายธนพล  นิลแย้ม
4. เด็กชายธัญภัทร  งามเลิศ
5. เด็กหญิงรัติยากร  บุญจง
6. เด็กหญิงศศิประภา  ภักดี
7. เด็กชายศักดิธัช  วันจันทร์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  พวงย้อย
 
1. นางเสาวณีย์   ขาวเหลือง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธรรมบวร
2. เด็กหญิงรัตน์ชิตา  รอดปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสิรีธร  ทาราษฎร์
 
1. นางบุญเชาวน์  ฝุ่นทอง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 66 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทัศมีธรรม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายอัครพนธ์  เสริมศรี
 
1. นางจำปี  จงเห็นจิตต์
2. นางเพ็ญทิพย์  รื่นรวย