สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสุข
 
1. นางอรวรรณ   แย้มเพียร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสุรีย์พร  สนองค์
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ภักดี
2. เด็กหญิงสมหญิง  ธนโชติโสภณ
3. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวภรภัทร  โคตรสมบัติ
2. นางศิริพร  สำนักสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ขัติยศ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอฤทัยวรรณ  ศรีแจ้ง
 
1. นางสาวชยามน   ชมกลิ่น
2. นางนาตยา  รู้รักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  อ๊อดทอง
3. เด็กชายสุรัติ  กระชั้น
4. เด็กหญิงเกวลิน  บุญงามวงศ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงค์
 
1. นางรัชฤดี  บุญเจือ
2. นางวรรณา  โพธิ์แก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธรรมบวร
2. เด็กหญิงชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
3. เด็กหญิงบัวชมภู  เนกอนันต์
4. เด็กหญิงรัตน์ชิตา  รอดปิ่นทอง
5. เด็กหญิงสิรีธร  ทาราษฎร์
 
1. นายกิจจา  เนื่องจำนงค์
2. นางรุ่งนภา  ศรีเปารยะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  กลมเกลียว
 
1. นางวิไล  สามารถกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำด้วง
 
1. นางศิริลักษณ์  คำทรัพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนสิษฐ์   ศรีไพพจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนรัตน์
 
1. นางกุลริศา  พูนบางยุง
2. นางสาวเอกกร  สุกใส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติพร  คงมีสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทองจีน
 
1. นางกุลริศา  พูนบางยุง
2. นางสาวเอกกร  สุกใส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปกรณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  จันกนก
4. เด็กหญิงนพวรรณ  โสภา
5. เด็กหญิงรพีพร  ผึ่งเมือง
6. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยชู
8. เด็กหญิงอริสรา  ไชยบัน
9. เด็กหญิงอรุษา  ศรีหาวงค์
10. เด็กหญิงอุษา  ชมสะอาด
 
1. นางสาวดวงธิดา  แก้วแหวน
2. นางสาวเพ็ญศรี  เชิดชู
 
12 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ณ พล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สงวนรัตน์
4. เด็กหญิงฑันฑิกา  กาซัน
5. เด็กชายดลวัฒน์  ชูเสียง
6. เด็กหญิงดารารัตน์  อักษรศรี
7. เด็กชายธนากร  ยุจิเสรี
8. เด็กชายพงษ์สถิต  สำราญมั่นคง
9. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
10. เด็กชายมงคล  เกษไกรศรีกาญจน์
11. เด็กหญิงวรินทร  ทองระอา
12. เด็กชายวิทัศน์  เครือวัลย์
13. เด็กชายศักดิธัช  วันจันทร์
14. เด็กชายศุภกร  ทองระอา
15. เด็กชายศุภรัช  วิลัยรัตน์
16. เด็กหญิงสิมิลัน  สมเจริญ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  บริวัตร
18. เด็กหญิงอภิชญา  เกศสวัสดิ์
19. เด็กชายเอกพจน์  ผันผ่อน
20. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เทียนรุ่งรัศมี
 
1. นางกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. นายนายวิรัช  ศรีละคร
3. นางพรรณทิพา  เสริมศรี
4. นางสาวสกุลดี  ดัชถุยาวัตร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก่งศิลาลัย
2. เด็กหญิงณัทธภัค  ประถมรัตน์
3. เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นทอง
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญศรี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สลับสี
3. เด็กหญิงสิริยาภร  แสนหาญ
 
1. นางขวัญฤดี  อุส่าห์ดี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายปรเมศ  ปัญญาวัน
2. เด็กชายวันชนะ  โพธิ์ยอด
 
1. นางสาวมนัสวี  มณีศรี
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกมล  ว่องทวีเจริญ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์พริ้ง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  บูรณประทีปรัตน์
2. เด็กหญิงพาฝัน  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวประชิต  จันทร์พร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตภณ  สาพันธ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พิพัฒน์
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมินตรา  ศรีสอาด
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเรืองระวี  สินกลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กชายนวพล  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวกัณย์สิณี  สุดประเสริฐ
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธะนะตา
2. เด็กหญิงอภิปรียา  ดวงมะยศ
3. เด็กหญิงเจราวรรณ  ชมสะอาด
 
1. นางสาวนงเยาว์  สมหมาย
2. นางสาวสิริวรรณ  สังข์ตระกูล