สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสิริ  คงโสภา
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงสิริญา  ดวงสุภา
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวันนิภา  เจริญศรี
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอรนลิน  หออัษฎาวุธ
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ก่อกิจ
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงนภา  เสมรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองตัน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  หล่อทอง
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัทรี  โคตรบุดดี
2. เด็กหญิงอรนลิน  หออัษฎาวุธ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ยืนยงค์
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนวันต์  วงเวียน
2. เด็กชายศุภกรณ์  ก๊กรัมย์
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคเชนทร์  แข็งขัน
2. เด็กชายอฐิติมากรณ์  เต่าทองคำ
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนันทกร  จิตตรง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วงชู
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยพัชร  แก่นไทย
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายวรณัน  บรรเทิงจิตร
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 44 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงพัชรา  น้อมเจริญ
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หล่อพิเชียร
2. เด็กชายไชยพศ  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  บุญชู
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
2. นายบัวผัน  เจริญชาติ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรัตน์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 36 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ผานาค
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงปนิดา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวศมน  ฉัตรเงิน
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายนัฐพล  พิมพ์ประสิทธิ์
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชฎาพร  หารศรีภูมิ
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายรณภัทร  นาวิเศษ
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นเจริญ
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายอฐิติมากรณ์  เต่าทองคำ
2. เด็กหญิงเสาวรส  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นเจริญ
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรณัน  บรรเทิงจิตร
2. เด็กหญิงอลิษา  บัวชุม
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นเจริญ
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงชุติมา  คล้อยสุวรรณ์
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอโนชา  มะใบ
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายชัยรัตน์  แตงทอง
2. เด็กชายชานนท์  ปั้นเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขาวนวน
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พิทักษ์สุทธิกุล
5. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์อารี
6. เด็กหญิงอาทิมา  แกล้วกล้า
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
2. นายบัวผัน  เจริญชาติ
3. นางสาวเฉิดศรี  ถาวรวัฒนะ
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันดี
 
1. นางวันเพ็ญ  เเนวจำปา
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 81 1. เด็กชายชยพัทธ์  จิรธนินเดชาวีร์
2. เด็กชายสุพจน์  นาอินทร์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เรืองประดับ
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ฟุ้งเหล็ง
2. นางนวพร  งบทอง
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เตี่ยวตระกานนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปราริชาติ  ดูกขุนทด
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ฟุ้งเหล็ง
2. นางวันเพ็ญ  แนวจำปา