สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวันนิภา  เจริญศรี
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงอรนลิน  หออัษฎาวุธ
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ก่อกิจ
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคเชนทร์  แข็งขัน
2. เด็กชายอฐิติมากรณ์  เต่าทองคำ
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนันทกร  จิตตรง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วงชู
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงชุติมา  คล้อยสุวรรณ์
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง