สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสิริ  คงโสภา
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนวันต์  วงเวียน
2. เด็กชายศุภกรณ์  ก๊กรัมย์
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  บุญชู
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
2. นายบัวผัน  เจริญชาติ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรัตน์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายนัฐพล  พิมพ์ประสิทธิ์
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอโนชา  มะใบ
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 81 1. เด็กชายชยพัทธ์  จิรธนินเดชาวีร์
2. เด็กชายสุพจน์  นาอินทร์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เรืองประดับ
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ฟุ้งเหล็ง
2. นางนวพร  งบทอง