สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงสิริญา  ดวงสุภา
 
1. นางพรรณี  สมบูรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยพัชร  แก่นไทย
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 44 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงพัชรา  น้อมเจริญ
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 36 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ผานาค
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงปนิดา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวศมน  ฉัตรเงิน
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายอฐิติมากรณ์  เต่าทองคำ
2. เด็กหญิงเสาวรส  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นเจริญ
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายชัยรัตน์  แตงทอง
2. เด็กชายชานนท์  ปั้นเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขาวนวน
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พิทักษ์สุทธิกุล
5. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์อารี
6. เด็กหญิงอาทิมา  แกล้วกล้า
 
1. นายจิรศักดิ์  ขันอาษา
2. นายบัวผัน  เจริญชาติ
3. นางสาวเฉิดศรี  ถาวรวัฒนะ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันดี
 
1. นางวันเพ็ญ  เเนวจำปา
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เตี่ยวตระกานนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปราริชาติ  ดูกขุนทด
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ฟุ้งเหล็ง
2. นางวันเพ็ญ  แนวจำปา