สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงนภา  เสมรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองตัน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  หล่อทอง
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัทรี  โคตรบุดดี
2. เด็กหญิงอรนลิน  หออัษฎาวุธ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ยืนยงค์
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
2. นางสุทิศษา  ศิริดิษฐกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายวรณัน  บรรเทิงจิตร
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หล่อพิเชียร
2. เด็กชายไชยพศ  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชฎาพร  หารศรีภูมิ
 
1. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายรณภัทร  นาวิเศษ
 
1. นางสาวจิราพร  มั่นเจริญ
2. นางสาวลักษมีกานต์  เที่ยงพิมล