สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์งาม
 
1. นางชลิสา  แย้มนาม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
 
1. นางบุญมา  โรจน์ศิริวุฒิกุล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณณิชา  แสงดารา
 
1. นางมาลี  อรอินทร์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาธนาเจริญ
 
1. นางอังคนา  รักวงศ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวอำนวย  เกษมณี
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สินเธาว์
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีอ่อน
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางอัจฉรา  สุขใส
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศพงศ์  อุตราภิรมย์สุข
 
1. นายธนสาร  นพรัมภา
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒินนท์  ไวยกูล
 
1. นางศิริพร  เสนะกูล
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชนนท์  ศรีสาธิต
2. เด็กหญิงวริศรา  พนายิ่งไพศาล
3. เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
 
1. นางยุพา  วาจายิ้ม
2. นางสาวอรพินท์  คำมา
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลธรณ์  รักกลาง
2. เด็กชายอันนา  แวงวรรณ์
 
1. นางดรุณี  ปานนุ้ย
2. นางอินทิรา  ลิ่มวิวัฒนา
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เอกชัย
 
1. นางสมพิศ  จำนงจิต
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
2. เด็กชายปัณณพัฒน์  เฟื่องเพียร
3. เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นางวริยา  แสงเดือน
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  เจริญชล
2. เด็กชายวศิน  วิถีธรรมศักดิ์
3. เด็กหญิงสุชาญา  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  คชอาจ
2. นายพิชัย  วรนุช
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตวัต  ทองนพคุณ
2. เด็กชายณัฐกฤต  อาภาจิรสกุล
3. เด็กชายธนกฤต  ยุทธไชยมิ่ง
 
1. นางสาวจันทภา  นิวรณ์
2. นางนงลักษณ์  อนันตประยูร
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  รัตนกมลพร
2. เด็กหญิงปวีณรัตน์  พัฒนสิริเจริญ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  คุณิศร
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
18 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวเสาวรส  ศรีใย
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
2. เด็กชายธนดล  คำไทย
 
1. นางสาวนิชนันท์  คำตา
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  จิตโรภาส
2. เด็กชายธนพล  มิอุบล
 
1. นายกุลชลิต  สวัสดิกูล
2. นางธิติมา  เวชพนม
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  พ่อเมือง
2. เด็กชายพีระ  เพ็งแก้ว
 
1. นายพิชัย  วรนุช
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณณภัส  มอญอภัย
2. เด็กหญิงชญาดา  ปัญจสุรการ
3. เด็กหญิงชัญญา  พรหมจีน
4. เด็กหญิงพรชิตา  ประยูรเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณวลี  เรืองทินกร
 
1. นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  บัวเจริญ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอบจิตต์
2. เด็กชายณัฐเขตต์  ธิตะจารี
3. เด็กหญิงภาวินี  มุมทอง
4. เด็กหญิงภูริชญา  ไวยนิตย์
5. เด็กชายอรินธน์  มั่นคง
 
1. นางละอองทิพย์  ไหวดี
2. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงนริศรา  เฮ็งเส็ง
 
1. นางสาวพิมล  มะโนลัย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายศิรวิชญ์  บุญเชื้อ
 
1. นางสาวอพัชชา  ปะกิริโย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 1. เด็กหญิงปารณีย์  มณีนุ่ม
2. เด็กชายอธิพัศ  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีอุบล
2. นางสาวอัญชลี  นพเก้า
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เดชสุภา
2. เด็กชายมีชัย  อุมา
 
1. นางเรณู  เจิมนาค
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำใจวุฒิ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงนงนภัส  พีรปิยพร
4. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
5. เด็กหญิงประภาศิริ  เหลาหมวด
6. เด็กหญิงปาริฉัตร์  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัสวี  บุญดิเรก
8. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
9. เด็กหญิงภัทรกันย์  กำจัดภัย
10. เด็กหญิงวิสสุตา  กำเลิศกล้า
11. เด็กหญิงศิรดา  โตยัง
12. เด็กหญิงอักษราภัค  อีดี
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ศานติธรรมพร
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดอกไม้
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสุริยา  ธีรนิติพันธ์
2. นางอัจจิมา  คชชา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วระวัง
2. เด็กหญิงณัฐพร  แคล้วคลาด
3. เด็กหญิงรวิสรา  อุระเกตุ
 
1. นางสาววิริยา  นากสุก
2. นายศุภชัย  เป็นธรรม
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิกา  ศรีสุภาพ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์ขอ
 
1. นางสาววาสนา  ยองใย
2. นางสาววิริยา  นากสุก
 
31 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญจิรา  รอดสมบูรณ์
2. เด็กชายรหัท  เฮงอุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  พ่วงพิทักษ์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชมน  เกรียงไกรสุข
2. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
3. เด็กหญิงพลอยพชร  ฐิติวร
 
1. นายอดิศร  สุขใส
2. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์จำรัส
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอดิศร  สุขใส
 
35 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรพร  คำนึงสิทธิ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ฐิติธนกุล
 
1. นางสาวธีฐิพร  ชาติชาตรี
 
36 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  กลิ่นจรูญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สีดำ
 
1. นางจินตนา  ธานินพงศ์
 
37 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณพัฒน์  รัตนวิจารณ์
2. เด็กชายนัชพล  วิงวอน
3. เด็กชายอิทธิพล  แซ่ชื้อ
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
2. นายพุทธิพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
38 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  พงษาวดาร
2. เด็กชายชนน  กุลกัตติมาส
3. เด็กชายพงศ์ธาริน  เรืองยุวนนท์
 
1. นายอดิศร  สุขใส
2. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
39 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพจนันท์  ธรรมเสน
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
40 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
41 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พันธุมะโอภาส
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
42 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  สสิวงศ์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
43 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  รอดเจริญ
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
44 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
45 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปมิกา  จงพิพัฒน์ไพบูลย์
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรลักษณ์  ฟักทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต  ชื่นชม
 
1. นางสาวณัฐฐา  เรืองอุไร
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนต์  โรจน์ดำรงการ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
51 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จิตตมาศ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  กาหวาย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสียงดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผิวบาง
5. เด็กหญิงนฤพร  คล่องแคล่ว
6. เด็กชายปิยกร  อัศวเรืองกิจกุล
7. เด็กชายภัคพล  อิทธิอาวัชกุล
8. เด็กหญิงวรกานต์  อินทรณรงค์
9. เด็กชายศรัณญ์  นิสสัยสุข
10. เด็กชายสุขสันต์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
52 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกวิณลภา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงธนภรณ์  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงภูริชญา  คุณมี
5. เด็กหญิงรสธร  มิตราภินันท์
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงสิทธานุช  พูลผล
8. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
 
1. นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์
2. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
3. นางสาววรรธณีย์  สิงห์ปี
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนเดช  สัญวงษ์
2. เด็กหญิงปภาดา  รุกขรังษี
 
1. นางกัลยา  พิมพา
2. นายนิรันดร์  ตันตะราวงศา
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  ไตรรัตนาธิคุณ
2. เด็กชายพิศิฏฐ์เวช  ผสมทรัพย์
3. เด็กชายศรัณย์ธรณ์  วงศ์เมือง
 
1. นายชรินทร์พงษ์  วิศวสมภพ
2. นางสาวมยุรี  แซ่ตั๊ง
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงญารินดา  รัตนกิจเจริญ
4. เด็กชายนัฐนันท์  แซ่แต้
5. เด็กหญิงสุธิดา  สงแพง
6. เด็กหญิงอาทิตธยา  ศิริวงษ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จำรูญ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  นาคนุช
3. เด็กหญิงอคิราภ์  รัชตเศรษฐกุล
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางยุพา  วาจายิ้ม
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญกระพือ
2. เด็กชายธนปัญญา  จอมจอหอ
 
1. นายจักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายธารารัตน์  บูรณะเรข
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายชวนากร  ผดุงไทย
 
1. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
2. นางสาวภัชชษา  ภิรกฤตภิรมย์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี  คชชา
2. เด็กหญิงภัทรญาดา  มาตยะขันธ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณโพธิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางดรุณี  ปานนุ้ย
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยภา  งามกิตติเจริญกุล
2. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  กาญจนสิงห์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยปัญญา
2. เด็กชายธีรุตม์  บูรณะโสภณ
 
1. นางสาวดารา  ทองมนต์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง
2. เด็กชายณัฐวงศ์  จันดำ
3. เด็กหญิงศรัณยา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางนลินรัตน์  มาลาสง่าวงษ์
2. นางสาวพิมพา  ธีระกำจาย
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สีสุวอ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ปลื้มจิต
 
1. นางนวลจันทร์  เทพบุตร
2. นางใกล้รุ่ง  สุภาภรณ์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัฎ  ฐานัสปภาวิน
2. เด็กชายปรินทร์  การศัพท์
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
2. นางสาวสุมาลี  มงคลวรเดช
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลอยชื่น
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญแพทย์
3. เด็กหญิงชยุดา  เชี่ยวเวชวงศ์วาน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองนิล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปุญญฤทธิ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์ศิริ
 
1. นางพัชรา  นพรัมภา
 
69 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  กรีธาธร
 
1. นางพัชรา  นพรัมภา
 
70 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ทิพแก้ว
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
71 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางเปรมฤดี  มากชูชิต
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ชื่นชอบ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาระกา
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ศิวิลัย
4. เด็กหญิงศศิสมา  จิตรวิโรจน์
5. เด็กหญิงสุพัชชา  ทับดารา
6. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชลธิชา  เย็นสบาย
2. นายสุริยา  วงษ์ดี
3. นายอุทัย  ทาตุ่นใจ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชญาดา  ชูวงศ์อภิชาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงนงนภัส  อินทรีย์
4. เด็กหญิงพรรษมน  ผูกศรี
5. เด็กหญิงพิชญาพร  สุขศร
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทอง
7. เด็กหญิงสุวพิชญ์  สามารถกิจ
8. เด็กหญิงอัญชสา  บุญศรี
 
1. นายชมภู  ใจคง
2. นางนงลักษณ์  อนันตประยูร
3. นายสุริยา  วงษ์ดี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  ไทยเสรีกุล
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ก้านทอง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราราช
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิตต์สม
5. เด็กหญิงนิภาพร  รุจิปัญญากุล
6. เด็กหญิงประติภา  แนบทางดี
7. เด็กหญิงรติมา  พูลศรี
8. เด็กหญิงวรินทร  วิปุลพงษ์
9. เด็กชายศิวกร  ผลานิสงค์
 
1. นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายคมชาญ  เปล่งศรีงาม
2. เด็กหญิงปียารักษ์  ครองสกุล
 
1. นางเปรมฤดี  มากชูชิต
 
76 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยชน
 
1. นางญาณวีร์  คำแผลง
 
77 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์
3. เด็กชายเบญจพล  เวลาแจ้ง
 
1. นางลาวัลย์  มนัสจินดาวงศ์
2. นางสาววัลลภา  มารอด
 
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  นุรารักษ์
2. เด็กหญิงปรียาธรณ์  โชติทรัพย์
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวนิศากร  สุขะกาศี
2. นางสาวสุรัสวดี  ขุนคงเสถียร