สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายธนิสร  จิ๋วเดช
2. เด็กหญิงอรทัย  โมราบุตร
 
1. นางทัศนี  คงรัตน์
2. นางเอมอร  ศิริวรรณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชชีวะ
2. เด็กหญิงจริยาพร  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงชลดา  ชาลี
4. เด็กหญิงนาราทิพย์  คชวัฒน์
5. เด็กหญิงปนัดดา  พนาวัน
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คัทธะโส
7. เด็กหญิงภัทราภา  ทองเทศ
8. เด็กหญิงรพีพร  โปตินันทกูล
9. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  นามวาด
10. เด็กหญิงวนิษา  รักภิรมย์
11. เด็กหญิงวารี  เสนาะเสียง
12. เด็กหญิงสุภัทรา  นามีผล
13. เด็กหญิงสุภาวดี  นาทรัพย์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสะอาด
15. เด็กหญิงเมธินี  นิรัญดร
 
1. นางสาวกมลชนก  ศรัทธา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ธนูชัย
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ทองศรี
 
1. นายเสกสรร  อรรคปัญญา
2. นางเอมอร  ศิริวรรณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยา  นรดี
2. เด็กหญิงนุชจารี  เสริมศรี
3. เด็กหญิงสิรีธร  สาวงค์
 
1. นางทัศนี  คงรัตน์
2. นางสาคร  เสริมศรี