สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  หลินเอม
 
1. นางสาวกนกอร  สอลอ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนัทริณี  พิลาเทศ
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  พุฒิพงศ์ปกรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โมราสูงเนิน
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทองเทศ
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูเมศ  เตชะบุญคุปต์
2. เด็กชายเต้ย  นงใส
 
1. นางสาวนิทรา  ฉลอง
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายวิทวัส  แพงไทย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
2. นางอรนุช  สุมาลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์อินทร์
2. เด็กชายพิบูล  ไชยพิพัฒนขจร
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
2. นางอรนุช  สุมาลี
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยพร  วานวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เต็มสมัคร
3. เด็กหญิงวารุณี  ทัศนา
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ดีพร้อมพันธ์
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พันธ์สอาด
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  พงษ์ตันทกุล
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา  ผินสุวรรณ
2. เด็กหญิงพูลสิน  อินทรรัสมี
3. เด็กหญิงสุนันทา  เฮงเติม
 
1. นางมัทนา  รัตนบุปผา
2. นางโณฏิรัฎ  พรณรงค์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดวงมณี
2. เด็กหญิงสวรรยา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูกองชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เจริญยศ
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วแสงทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงภิญญดา  เกิดทวี
4. เด็กหญิงรสสุคน  แซ่สันเที้ยะ
5. เด็กหญิงอชิรญา  หนองใหญ่
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นายนิธี  วานิชวิสุทธิกุล
2. นายมงคล  เข็มพันธ์
3. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรายุ  เด็ดขาด
2. เด็กหญิงฐิติพร  แลบัว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจฉ่ำ
4. เด็กชายอัฐพงศ์  ปาระมูลวงศ์
5. เด็กชายเจษฎากร  ชมภูแสง
6. เด็กชายเทพนิมิต  กุลวุฒิวงศ์
 
1. นายนิธี  วานิชวิสุทธิกุล
2. นายมงคล  เข็มพันธ์
3. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายบารมี  ดีดวง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี
 
1. นางชิสา  ทวนเงิน
2. นางแดนสรวง  พิพัฒน์นภาพร