สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  หลินเอม
 
1. นางสาวกนกอร  สอลอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายวิทวัส  แพงไทย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
2. นางอรนุช  สุมาลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์อินทร์
2. เด็กชายพิบูล  ไชยพิพัฒนขจร
 
1. นางสาวสายรุ้ง  บุญมี
2. นางอรนุช  สุมาลี
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยพร  วานวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เต็มสมัคร
3. เด็กหญิงวารุณี  ทัศนา
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ดีพร้อมพันธ์
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรายุ  เด็ดขาด
2. เด็กหญิงฐิติพร  แลบัว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจฉ่ำ
4. เด็กชายอัฐพงศ์  ปาระมูลวงศ์
5. เด็กชายเจษฎากร  ชมภูแสง
6. เด็กชายเทพนิมิต  กุลวุฒิวงศ์
 
1. นายนิธี  วานิชวิสุทธิกุล
2. นายมงคล  เข็มพันธ์
3. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง