สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พันธ์สอาด
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  พงษ์ตันทกุล
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดวงมณี
2. เด็กหญิงสวรรยา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูกองชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เจริญยศ
 
1. นางสาวรัชดาวดี  โถชารี
2. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วแสงทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงภิญญดา  เกิดทวี
4. เด็กหญิงรสสุคน  แซ่สันเที้ยะ
5. เด็กหญิงอชิรญา  หนองใหญ่
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัศนา
 
1. นายนิธี  วานิชวิสุทธิกุล
2. นายมงคล  เข็มพันธ์
3. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายบารมี  ดีดวง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี
 
1. นางชิสา  ทวนเงิน
2. นางแดนสรวง  พิพัฒน์นภาพร