สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสำนักบก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70 เงิน 32 1. เด็กหญิงแพรวา  นกแก้ว
 
1. นางอุบลลักษณ์  เสนีย์ศรีสกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงสุมินทรา  พรนิคม
 
1. นางอุบลลักษณ์  เสนีย์ศรีสกุล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายศุภชัย   ยุบลชิต
 
1. นางจำเริญ   อยู่ดี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนฤทัย  ยุบลเมฆ
 
1. นางอุบลลักษณ์  เสนีย์ศรีสกุล
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ชาญธัญญธรรม
 
1. นางจำเริญ   อยู่ดี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรัตนา  โสขุมา
 
1. นางอุบลลักษณ์  เสนีย์ศรีสกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบูรพา  ชื่นแฉ่ง
2. เด็กชายปรเมษฐ์  โพธิกุล
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  พัวพันธ์
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายนรินธร  ทองสุข
2. เด็กชายวัชระ  คำไทยกลาง
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาตรี   อรุณประเสริฐ
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ภักดี
 
1. นางสาวแววมณี   ทองจันทร์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงศิรินดา  สิงหา
 
1. นายประพิต  นกงาม
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเจริญ
 
1. นายเฉลิม  เสนีย์ศรีสกุล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ต่ายผา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มพูล
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
2. นายไพศาล   ภักดี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรี  แฝงศิริ
2. เด็กหญิงสภารัตน์  แสนสุข
3. เด็กหญิงสุภาวี  พรนิคม
 
1. นายเฉลิม  เสนีย์ศรีสกุล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงจรรยา  สงวนใจ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
2. นายไพศาล  ภักดี
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 56 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลาดี
2. เด็กชายพิภัทร  เขียวละออ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉลวย
 
1. นางสาวสรารัตน์  มากทรัพย์
2. นางสาวสุพรรษา  กิมกัว
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์สาโรจน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หัตถกิจ
 
1. นางสาวสรารัตน์  มากทรัพย์
2. นางสาวสุพรรษา  กิมกัว