สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสำนักบก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายนรินธร  ทองสุข
2. เด็กชายวัชระ  คำไทยกลาง
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาตรี   อรุณประเสริฐ
 
1. นายไพศาล  ภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ภักดี
 
1. นางสาวแววมณี   ทองจันทร์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงศิรินดา  สิงหา
 
1. นายประพิต  นกงาม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญเจริญ
 
1. นายเฉลิม  เสนีย์ศรีสกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ต่ายผา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มพูล
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
2. นายไพศาล   ภักดี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงจรรยา  สงวนใจ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
2. นายไพศาล  ภักดี
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์สาโรจน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หัตถกิจ
 
1. นางสาวสรารัตน์  มากทรัพย์
2. นางสาวสุพรรษา  กิมกัว