สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  โลสูงเนิน
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงสุจิณณา  ดวงศรี
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายไพบูลย์  แก้วหนุนเมือง
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดสุข
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไชย
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายนพกร  ศรีตะปัญญะ
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรดา  หาผล
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ก้อนเงิน
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นางนิตยา  สีดำดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงสุจิณณา  ดวงศรี
 
1. นายลือชา  สุดดา
2. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพลอยศิริ  วงษ์ศรีปาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เห็นสว่าง
3. เด็กหญิงโสรยา  สุวรรณโชติ
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินพุ่ม
 
1. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์  จันทร์เปล่งแจ้ง
 
1. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สินมาก
2. เด็กหญิงพรรณนิสา  ไทยสืบชาติ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อ่อนศรีทอง
 
1. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
2. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ภูถาดถม
2. เด็กชายนันทชัย  มูลเมืองแสน
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุริทรัพย์
 
1. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
2. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรันพร  มนิสสาร
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
16 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงหิรัญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สรรศรี
3. เด็กหญิงทิพย์เจริญ  เห็นสว่าง
4. เด็กชายธนพงษ์  แก้วรักษา
5. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไชย
6. เด็กชายศราวุธ  สุขเจริญ
7. เด็กชายศักสิทธิ์  เข็มทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณโชติ
9. เด็กหญิงสุมิตตา  พนาวัน
10. เด็กหญิงสุวรรณี  มหาผล
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
3. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงชลธิชา  กมลเชตุ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินพุ่ม
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงหิรัญ
2. เด็กชายวนัศรุต  พวงเกษม
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายธนกฤต  เชื้อเพชร
2. เด็กชายธนพล  เทียนลำ
 
1. นางนฎา  อ่องละออ
2. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกมลลภพ  ศรีสรวล
 
1. นางสาวเกศทิพย์  ขจรนาถ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กหญิงชนิษฐา  พุฒธิพรรณ์
2. เด็กหญิงปราณปรียา   อิ่มสวาสดิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายทอง
 
1. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
2. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสรีวัลลภ
2. เด็กหญิงวนิดา  เขียนบัณฑิตย์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สายรุ้ง
 
1. นางศศิวิมล  สุขสันติธรรม
2. นายไตรสิทธิ์  ก้องกิจธนาวัฒน์