สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายไพบูลย์  แก้วหนุนเมือง
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดสุข
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวลักษ์ขนา  บุญตา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายนพกร  ศรีตะปัญญะ
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกมลลภพ  ศรีสรวล
 
1. นางสาวเกศทิพย์  ขจรนาถ