สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  แนวโสภี
 
1. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เฉลิมศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงมณีกานต์  อินทร์อุดม
 
1. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โดดชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  กวางตุ้น
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายภูวดล  พรมชาติ
2. เด็กชายมนตรี  ขวัญประเทศ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ห้องศิลป์
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ผายพริ้ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  นาคสังข์
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายมนัสวี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายศราวุธ  โตสิงหราช
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงจริยา  งามราศรี
2. เด็กชายชลวัฒน์  เสาวกุล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงคีย์ตภัทร  อุดมดัน
 
1. นางกมลวรรณ  ชยาภิบาล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทะ
2. เด็กหญิงเบญญา  หมอใจบุญ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงกันฑิมา  พุทธา
2. เด็กหญิงปุนยานุช  ประดวงซื่อ
 
1. นางกมลวรรณ  ชยาภิบาล
2. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปัทถมาภรณ์  แซ่ตั๊ง
2. เด็กชายสนธยา  จ่าหมื่นปราบนคร
 
1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  ลอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวราพร  อินทสาย
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรพันธ์  จันทร์แจ่มศรี
2. เด็กชายราเชนทร์  ปิ่นมั่น
3. เด็กหญิงอติพร  ล้ำเหลือ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรัญญา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงสรัลนุช  พงษ์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  แตงทอง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐนิษพิฌา  สำเภาทอง
 
1. Mr.Jetsada  Kilanurak
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  เที่ยงสันเที๊ยะ
 
1. Mr.Jetsada  Kilanurak
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปราวีณา  คงได้ดี
 
1. Mr.Jetsada  Kilanurak
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ราชะอาสน์
 
1. Mr.Jetsada  Kilanurak
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 -   1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 -   1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร