สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  กวางตุ้น
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายมนัสวี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายศราวุธ  โตสิงหราช
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ราชะอาสน์
 
1. Mr.Jetsada  Kilanurak