สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงมณีกานต์  อินทร์อุดม
 
1. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โดดชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายภูวดล  พรมชาติ
2. เด็กชายมนตรี  ขวัญประเทศ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ห้องศิลป์
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ผายพริ้ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  นาคสังข์
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงจริยา  งามราศรี
2. เด็กชายชลวัฒน์  เสาวกุล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงคีย์ตภัทร  อุดมดัน
 
1. นางกมลวรรณ  ชยาภิบาล
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทะ
2. เด็กหญิงเบญญา  หมอใจบุญ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงกันฑิมา  พุทธา
2. เด็กหญิงปุนยานุช  ประดวงซื่อ
 
1. นางกมลวรรณ  ชยาภิบาล
2. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรพันธ์  จันทร์แจ่มศรี
2. เด็กชายราเชนทร์  ปิ่นมั่น
3. เด็กหญิงอติพร  ล้ำเหลือ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว