สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เฉลิมศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เทพเสน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปัทถมาภรณ์  แซ่ตั๊ง
2. เด็กชายสนธยา  จ่าหมื่นปราบนคร
 
1. นางทิพวัลย์  จิรชัยพร
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  ลอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวราพร  อินทสาย
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ