สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพร  เสียงทอง
 
1. นางจริยา  สิริจามร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงกานดา  บัวประสพ
2. เด็กชายณัฐชพล  เฮงเติม
 
1. นางฐิติพร  บัวแก้ว
2. นางสาวณภิตา  เอกธนถิรากุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงข้าวหอม  โมเตเวจี
2. เด็กชายจตุพล  เสียงทอง
3. เด็กหญิงดอกไม้  โมเตเวจี
4. เด็กชายบอย  โมเตเวจี
5. เด็กชายวัชรพล  สุกใส
6. เด็กหญิงเขมิกา  แดนน้อย
 
1. นางสุนันทา  อินทร์อุดม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดเตาะ
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  สุดเตาะ
3. เด็กหญิงดอกแก้ว  สีสว่าง
4. เด็กหญิงศรัณญา  พรงาม
5. เด็กหญิงศรินยา  ศรแผลง
6. เด็กหญิงสโนว์  แซ่ลิ่ง
 
1. นางวีณา  พูลสวัสดิ์
2. นางสุนันทา  อินทร์อุดม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 56 1. เด็กชายวีรวุฒิ   หาขุนทด
2. เด็กชายสมพร  บุญมั่น
3. เด็กชายสุริยันต์   ศรีเทียนชัย
 
1. นางสาวเรณู  ปานรักษา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายนนทวี  ทองจันทรา
2. เด็กหญิงนันทิชา  คำฟัก
3. เด็กหญิงสุวิดา  เกวิโก
 
1. นางสาวเรณู  ปานรักษา