สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นางอมรรัตน์  ไหลไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแก้ว  บูรณะ
 
1. นางธิติมา  ใจทหาร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์อ้วน
 
1. นางธิติมา  ใจทหาร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริยัญ
 
1. นางเนาวรัตน์  วารีรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนพนัส
 
1. นางจินตนา  ไพศาลภูมิ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายกฤษณ  กฐินทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สูบกำปัง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ด้วงสังข์
 
1. นายฉัตรชัย  ทองย่อย
2. นางสุธาทิพย์  วรรณจุฑา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายกฤษณ  กฐินทอง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ด้วงสังข์
 
1. นายฉัตรชัย  ทองย่อย
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองวิเชียร
 
1. นางนิตยา  ใจคง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 74 1. เด็กชายลิขิต  นาคหิต
2. เด็กชายวีรภัทร  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายสิทธินันท์  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วละมุล