สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองอ่อน
 
1. นางอมรรัตน์  ไหลไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแก้ว  บูรณะ
 
1. นางธิติมา  ใจทหาร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์อ้วน
 
1. นางธิติมา  ใจทหาร