สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายภาคภูมิ  จุไรย์
 
1. นางสาวสุนิฐา  นิมะพันธ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรนภัส  โยธาแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนริศรา  ศิลปชัย
 
1. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันพุก
 
1. นางสาวสุนิฐา  นิมะพันธ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงสีทอง
 
1. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพรรษา  สำรอง
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายพนิตพงษ์  สถิตย์มั่น
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศิลปชัย
2. เด็กชายอรรถพล  เนตรประสม
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 45 1. เด็กหญิงพรนภัส  โยธาแก้ว
2. เด็กชายพรรษา  สำรอง
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงสีทอง
2. เด็กหญิงปานวดี  ภาษี
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 31 1. เด็กชายกิตติรักษ์  บุญลอ
2. เด็กหญิงอรณี  ศิริวานิช
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุนีย์  กุลชุตินธร
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวนวล
2. เด็กชายธนัท  ศรีทะเล
3. เด็กชายพรอนันต์  ขันชะลี
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข   สืบเสนาะ
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  ศิริโภค
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงไอลดา  บุญส่ง
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุบินตัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คุณด้วง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาจวาที
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นนทศรี
2. เด็กชายสุชาติ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวปรียานันท์  น้ำฉ่ำ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติรักษ์  บุญลอ
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ลาจ้อย
3. เด็กชายสาทิตย์  ภูมิดวง
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายธนาดล  โรจน์วีระ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองวิเชียร
 
1. นางสาวปรียานันท์  น้ำฉ่ำ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายยุทธพงษ์  วงค์อภิวัฒนกุล
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงจันธิดา   เฟื่องฟูผล
2. เด็กหญิงดัชมิล  มีพันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  กันยาวงค์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง
2. นางวราภรณ์  โชติช่วง
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 70 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หลักดี
2. เด็กหญิงวริศนันท์  รักติกุล
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทัศนา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปชัย
2. นางวราภรณ์   โชติช่วง