สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพรนภัส  โยธาแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงสีทอง
 
1. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายพนิตพงษ์  สถิตย์มั่น
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายยุทธพงษ์  วงค์อภิวัฒนกุล
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ