สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนริศรา  ศิลปชัย
 
1. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 31 1. เด็กชายกิตติรักษ์  บุญลอ
2. เด็กหญิงอรณี  ศิริวานิช
 
1. นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุนีย์  กุลชุตินธร
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวนวล
2. เด็กชายธนัท  ศรีทะเล
3. เด็กชายพรอนันต์  ขันชะลี
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข   สืบเสนาะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงไอลดา  บุญส่ง
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุบินตัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คุณด้วง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาจวาที
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นนทศรี
2. เด็กชายสุชาติ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวปรียานันท์  น้ำฉ่ำ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 70 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หลักดี
2. เด็กหญิงวริศนันท์  รักติกุล
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทัศนา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปชัย
2. นางวราภรณ์   โชติช่วง