สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 45 1. เด็กหญิงพรนภัส  โยธาแก้ว
2. เด็กชายพรรษา  สำรอง
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  ศิริโภค
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายธนาดล  โรจน์วีระ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองวิเชียร
 
1. นางสาวปรียานันท์  น้ำฉ่ำ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา