สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายภาคภูมิ  จุไรย์
 
1. นางสาวสุนิฐา  นิมะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันพุก
 
1. นางสาวสุนิฐา  นิมะพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศิลปชัย
2. เด็กชายอรรถพล  เนตรประสม
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายก้องเกียรติ  วงสีทอง
2. เด็กหญิงปานวดี  ภาษี
 
1. นางพรรณทิพา  จันทร์กระจ่าง
2. นางมยุรี  เหลืองอ่อน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติรักษ์  บุญลอ
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ลาจ้อย
3. เด็กชายสาทิตย์  ภูมิดวง
 
1. นางพูนสุข  สืบเสนาะ
2. นางสุพัชราภรณ์  เกล็ดแก้วจินดา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงจันธิดา   เฟื่องฟูผล
2. เด็กหญิงดัชมิล  มีพันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  กันยาวงค์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง
2. นางวราภรณ์  โชติช่วง