สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจีรดา  เรืองศรี
 
1. นายบุญญวัฒน์  เดชคุณมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 42 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงประทุม
2. เด็กชายพัชรธร  จันทะ
 
1. นางจินดา  โพธิศรางกูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กหญิงณัฐณี  กรีวัชรินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  แสงประทุม
 
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงศ์เสน
2. เด็กชายอนุชิต  ไตรรัตน์
 
1. นางจินดา  โพธิศรางกูล
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กชายปองพล  ชลอยบุญ
 
1. นายวรวัตร  คณิตนุสรณ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนันทิญา  ฉิ่งเกรียงไกร
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เค้าสำราญ
 
1. นายวรวัตร  คณิตนุสรณ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมมะทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงจรัส
 
1. นายวรวัตร  คณิตนุสรณ์