สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ทาสีขาว
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุดร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์เจียม
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงศศิธร  เพียงชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์เจียม
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงสาริสา   เบรารี-เซียร์นกัสน์
 
1. นางสาวสุทธดา  เข็มศรี
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายธนากร  แซ่เตียว
2. เด็กชายนพอนันต์  สร้อยจิตต์
3. เด็กชายอมรเทพ  พรหมเมศ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุนทรหิรัญ
2. นางสาวสุทธดา  เข็มศรี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงวรินยุภา  วงศ์ชู
3. เด็กหญิงสาริสา  เบราน์เซียร์นกัสท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุนทรหิรัญ
2. นางสาวสุทธดา  เข็มศรี