สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยมจินดา
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดาพร  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรดาว  ปกป้อง
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุรินพร  ศิลอุดม
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยุติธรรม
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายนันทนัท  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงฝนทิพย์   ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ศรีจันทร์
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
2. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรดาว  ปกป้อง
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงปนัดดา  วารณา
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปรุงปัญญา
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ชอบชื่น
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายติณณภพ   มานุสนธิ์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  แสงดารา
3. เด็กชายวรธน  ปิ่นณรงค์
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสิริภิญญา  ชอบชื่น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญลอย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สำรองพันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  โชตะนา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ยุติธรรม
3. เด็กหญิงพคพร  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงวิชุดา  ชูชีพ
5. เด็กหญิงศิรปภา  เพ่ิมผล
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละครเพ็ชร
2. เด็กหญิงปนัดดา  วารณา
3. เด็กหญิงพรรณวดี  แสงดารา
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  กิจศึกษา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สำรองพันธ์
 
1. นางพงษ์ลดา   เทนอิสสระ
2. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาณี  กอบัวแก้ว
2. เด็กหญิงนรีเนตร  ยอดวิไล
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทึงดา
4. เด็กหญิงวรารัตน์  วิสาสะ
5. เด็กหญิงสุปราณี  ธรรมเมืองคุณ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จตุเทน
2. เด็กชายศรัณยู  เข็มทอง
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เชยชูสี
4. เด็กชายสัจจา  ชุ่่มภาณี
5. เด็กหญิงสุชาดา  เปรมสุวรรณ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสายชล  เลาะ
 
1. นางพงษ์ลดา   เทนอิสสระ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 34 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงพรดาว  ปกป้อง
2. เด็กชายวีรภัทร  หอมชื่น
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางวีนัส   มงคลากร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 46 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุ่มภาณี
2. เด็กชายอิสระ  ศรีบุตร
 
1. นางวีนัส  มงคลากร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พานแก่น
2. เด็กหญิงผกา  หลบหลีก
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัย  วราฤทธิชัย
2. เด็กชายวายุ  แสงเพ็ง
3. เด็กหญิงสายชล  เลาะ
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
24 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 -    
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กชายจรัล  อาซูเอล
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงน้อง  เลาะ
2. เด็กชายสมพงษ์  เดชสา
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
28 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิตสอาด
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ยอดวิไล
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
2. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายกาจพล  พระไชยมิ่ง
2. เด็กชายวีรภาพ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพรพรรณ  การุณ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์สุวรรณี
2. เด็กหญิงสุนิสา   กอบกำ
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่จึง
 
1. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กชายนาคราช  ศรีไสย์
2. เด็กหญิงปณิดา  วารณา
 
1. นางพรพรรณ  การุณ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
 
1. นางบงกช  สุคัสถิตย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงวันทนีย์  อรุณรัตนชล
 
1. นางบงกช  สุคัสถิตย์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐพล  โต๊ะงาม
2. เด็กชายทรงพล  มีศิริ
3. เด็กชายปัญญา  เข็มทอง
4. เด็กชายรังสรรค์  บุรีงาม
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทะยอม
6. เด็กชายอัครเดช  บุญประภา
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
2. นางพรพรรณ  การุณ
3. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พานแก่น
2. เด็กชายจิรกฤต  เข็มทอง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงผกา  หลบหลีก
5. เด็กชายพัชรพล  นาคย้อน
6. เด็กหญิงวรรณภา  โอทิสพี
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
2. นางพรพรรณ  การุณ
3. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละครเพชร
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  กิจศึกษา
3. เด็กหญิงวรรณพร  อรุณรัตนชล
 
1. นางวันทนา   เจริญรัตน์
2. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์สุวรรณี
2. เด็กชายธนภัทร   เสริมศรี
 
1. นางบงกช  สุคัสถิตย์
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 54 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทวี
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง 4 1. เด็กชายดนัยวัฒน์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายมงคล  สีกา
3. เด็กชายเบเบ้  วิสารโพช
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวเสาวรส  สวัสดิเวช
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายศุภวิชญ์   มะโนวงศ์
2. เด็กชายอัคเดช  นพน้อย
3. เด็กหญิงแพรววาว  ผาสุขขันธ์
 
1. นางสาวสุลัดดา  จำปาศักดิ์
2. นางอัมพร  จันทร์แก้ว