สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงฝนทิพย์   ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ศรีจันทร์
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
2. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรดาว  ปกป้อง
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงปนัดดา  วารณา
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปรุงปัญญา
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ชอบชื่น
 
1. นางรัชดาพร  บังคม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พานแก่น
2. เด็กหญิงผกา  หลบหลีก
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
 
1. นางบงกช  สุคัสถิตย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละครเพชร
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  กิจศึกษา
3. เด็กหญิงวรรณพร  อรุณรัตนชล
 
1. นางวันทนา   เจริญรัตน์
2. นางสาวอนงค์  รอดโสภา