สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธิดาพร  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรดาว  ปกป้อง
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุรินพร  ศิลอุดม
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายนันทนัท  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวอนงค์  รอดโสภา
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายติณณภพ   มานุสนธิ์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  แสงดารา
3. เด็กชายวรธน  ปิ่นณรงค์
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสิริภิญญา  ชอบชื่น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญลอย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สำรองพันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  โชตะนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาณี  กอบัวแก้ว
2. เด็กหญิงนรีเนตร  ยอดวิไล
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทึงดา
4. เด็กหญิงวรารัตน์  วิสาสะ
5. เด็กหญิงสุปราณี  ธรรมเมืองคุณ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จตุเทน
2. เด็กชายศรัณยู  เข็มทอง
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เชยชูสี
4. เด็กชายสัจจา  ชุ่่มภาณี
5. เด็กหญิงสุชาดา  เปรมสุวรรณ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงสายชล  เลาะ
 
1. นางพงษ์ลดา   เทนอิสสระ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัย  วราฤทธิชัย
2. เด็กชายวายุ  แสงเพ็ง
3. เด็กหญิงสายชล  เลาะ
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงน้อง  เลาะ
2. เด็กชายสมพงษ์  เดชสา
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิตสอาด
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ยอดวิไล
 
1. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
2. นางเพ็ญแข  สมจิตร์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายกาจพล  พระไชยมิ่ง
2. เด็กชายวีรภาพ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพรพรรณ  การุณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐพล  โต๊ะงาม
2. เด็กชายทรงพล  มีศิริ
3. เด็กชายปัญญา  เข็มทอง
4. เด็กชายรังสรรค์  บุรีงาม
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทะยอม
6. เด็กชายอัครเดช  บุญประภา
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
2. นางพรพรรณ  การุณ
3. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พานแก่น
2. เด็กชายจิรกฤต  เข็มทอง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงผกา  หลบหลีก
5. เด็กชายพัชรพล  นาคย้อน
6. เด็กหญิงวรรณภา  โอทิสพี
 
1. นายจารึก  ขาวเหลือง
2. นางพรพรรณ  การุณ
3. นายสมบูรณ์  แสงจันทร์