สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยมจินดา
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยุติธรรม
 
1. นางวันทนา  เจริญรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ยุติธรรม
3. เด็กหญิงพคพร  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงวิชุดา  ชูชีพ
5. เด็กหญิงศิรปภา  เพ่ิมผล
 
1. นางพงษ์ลดา   เทสอิสสระ
2. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละครเพ็ชร
2. เด็กหญิงปนัดดา  วารณา
3. เด็กหญิงพรรณวดี  แสงดารา
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  กิจศึกษา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สำรองพันธ์
 
1. นางพงษ์ลดา   เทนอิสสระ
2. นางสาวพนิตธิดา  เปรมานุพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 34 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 46 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุ่มภาณี
2. เด็กชายอิสระ  ศรีบุตร
 
1. นางวีนัส  มงคลากร
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงขาว  ลัดขวาง
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กชายจรัล  อาซูเอล
 
1. นางอรพรรณ  สุนทรมานพ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 25 1. เด็กชายนาคราช  ศรีไสย์
2. เด็กหญิงปณิดา  วารณา
 
1. นางพรพรรณ  การุณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงวันทนีย์  อรุณรัตนชล
 
1. นางบงกช  สุคัสถิตย์
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 54 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทวี
 
1. นางอัมพร  จันทร์แก้ว