สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ยิงเขียว
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายก้องภัค  ม่วงสีเสียด
 
1. นางนพพร  จินาพันธ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีชัง
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพรรษชล  ชัญถาวร
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงบงกชกร  กิจสุขประโยชน์
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายเมฆินทร์  เทวาวงศ์
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงอมราพร  เกตุจ้อย
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกติกา  ศิริรวง
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงมุกมณี  อนันตทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัฒนะกุลัง
2. เด็กหญิงอุษณีย์  พนมพักตร์
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมงคล  ประเสริฐโส
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิติพัฒน์  พวงไพบูลย์
 
1. นางชลธารา  ถานิสโร
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สว่างพบ
3. เด็กชายสมชาย  อนุศิลป์
 
1. นางสายใจ  อินทรณรงค์
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภิญญชาติ
2. เด็กชายธนโชติ  ชำนิงาน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ราวินิจ
 
1. นางสาวยุวดี  อภัยสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายศุภชัย  ธรรมสีทอง
2. เด็กหญิงแพรวา  แสงกระจ่าง
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายจุฑาธิบดิ์  ปัญญาปุญญรัตน์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เขือนอก
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญสาย
2. เด็กหญิงรัชนี  ดวงแสงจันทร์
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันตา  ดีแขก
2. เด็กหญิงนิตติญา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงวรรณพร  กวยสะอาด
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายจุฑาธิบดิ์  ปัญญาปุญญรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงแสนคำ
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภิเษก  ใหม่สารี
2. เด็กชายศุภกร  หาญใจดี
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวงศธร  ชัชราภรณ์
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอภิรดี  เทียนเงิน
 
1. นางณัฐกฤตา  ราวินิจ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงปรารวี  เจริญพันธุ์วาณิช
 
1. นางเบญจมาศ  พรหมวิริยกุล
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิถดนัย  ผาสุก
2. เด็กชายพงศธร  สีภูเงิน
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภวัต  สมุทรคุณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จินดาสุวรรณศรี
2. เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายไผ่ทอง  ขาวกระจ่าง
 
1. นางนาริน  ผุยขันธ์
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ส่งแสง
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุรัชชา  เกตุจ้อย
 
1. นางศิริลักษณ์  เหล่าสูง