สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายก้องภัค  ม่วงสีเสียด
 
1. นางนพพร  จินาพันธ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพรรษชล  ชัญถาวร
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงอมราพร  เกตุจ้อย
 
1. นางมยุรี  รัตนา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภิเษก  ใหม่สารี
2. เด็กชายศุภกร  หาญใจดี
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์