สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ยิงเขียว
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีชัง
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงบงกชกร  กิจสุขประโยชน์
 
1. นางสาวอัญชัญ  อำพันธ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายเมฆินทร์  เทวาวงศ์
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกติกา  ศิริรวง
 
1. นางสาวพัชรี  อิสสระพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายจุฑาธิบดิ์  ปัญญาปุญญรัตน์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เขือนอก
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันตา  ดีแขก
2. เด็กหญิงนิตติญา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงวรรณพร  กวยสะอาด
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายจุฑาธิบดิ์  ปัญญาปุญญรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงแสนคำ
 
1. นางธนสิตา  ก้องยืนยง
2. นางศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภวัต  สมุทรคุณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เพชรเลิศ