สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สว่างพบ
3. เด็กชายสมชาย  อนุศิลป์
 
1. นางสายใจ  อินทรณรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภิญญชาติ
2. เด็กชายธนโชติ  ชำนิงาน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ราวินิจ
 
1. นางสาวยุวดี  อภัยสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายศุภชัย  ธรรมสีทอง
2. เด็กหญิงแพรวา  แสงกระจ่าง
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญสาย
2. เด็กหญิงรัชนี  ดวงแสงจันทร์
 
1. นางผ่องพิศ  รักษาธรรม
2. นางอัมพร  จำเริญพานิช
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงปรารวี  เจริญพันธุ์วาณิช
 
1. นางเบญจมาศ  พรหมวิริยกุล
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิถดนัย  ผาสุก
2. เด็กชายพงศธร  สีภูเงิน
 
1. นางสาวพลอยปภัส  นาอุ่นเรือน
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จินดาสุวรรณศรี
2. เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายไผ่ทอง  ขาวกระจ่าง
 
1. นางนาริน  ผุยขันธ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ส่งแสง
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุรัชชา  เกตุจ้อย
 
1. นางศิริลักษณ์  เหล่าสูง