สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  จันทร์หยวก
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองวิเชียร
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญรอด
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  บัวคำ
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาระนอ
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คานชัยภูมิ
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บุญโชติ
 
1. นายพิทักษ์  ฌานจิตกุศล
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นพเกิศ
 
1. นางพวงเพ็ญ  สวัสดีมงคล
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิตานันท์  พระนอนข้าม
 
1. นายพิทักษ์  ฌานจิตกุศล
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายชินวัฒน์  กุลพรม
 
1. นางพวงเพ็ญ  สวัสดีมงคล
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงก้อย  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงพรรธิพา  สีบุตร
3. เด็กหญิงวรณุช  เหลืองอ่อน
 
1. นางรัตนา  ดาวัลย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พลอยเกตุ
 
1. นางสาวสุธิชา  พูลบุตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิริพร  พูลพนัส
 
1. นางสาวสุธิชา  พูลบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กุญชรชลัง
 
1. นางวัชรี  กลั่นดอกไม้
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายต่อรัก  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทองวิเชียร
 
1. นางวัชรี  กลั่นดอกไม้
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปภานัน  อัตโน
2. เด็กหญิงพิชญา  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  สวัสดีมงคล
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญโชติ
2. เด็กหญิงนาธาชา  อาวามี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลหงษ์
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงสุรางคนางค์  อุดมวรางกูร
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชรี  เจริญผล
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กชายกวินภพ  ถาวรวัฒนเจริญ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เวชพันธ์
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สวัสดีมงคล
2. เด็กชายวรวุฒิ  โพธาราม
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชามาส  ขันทะศิลา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แหวนเพชร
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนี  คำภูมี
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลศรี
3. เด็กหญิงสุทัศนี  เกตุเกษม
 
1. นางสาวพรพิมล  ส่องแสง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรพัสษา  เจียมผักแว่น
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทองดี
3. เด็กชายอรรถพล  ผดุงศิรกุลชัย
 
1. นางรัตนา  ดาวัลย์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงปภานัน  อัตโน
2. เด็กชายเผ่า  อุทัยแพน
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงนันทวัน  บุบผา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วชิรบรรพตกุล
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพิ่มพูล
2. เด็กชายธันวา  บุญรอด
3. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วซุง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กิติพิศาลกุล
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชยดล  สร้อยโสม
2. เด็กชายพิพัฒน์  แหวนเพชร
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 57.66 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจริยาพร  ชูทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายคีตะพัฒน์  ภูมิชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายนวพล  เซี่ยงจ๊ง
4. เด็กชายพงศ์พิช  สีบุตร
5. เด็กชายวริทธิ์ธร  เหลืออ่อน
6. เด็กชายเกียรติอนันต์  จิตติเรืองเกียรติ
 
1. นายพิทักษ์  ฌานจิตกุศล
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
32 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78 เงิน 45 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นพเกิศ
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กชายกฤษฎา  จิตร์สาคร
2. เด็กชายนาวิน  อิ่มเสถียร
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  มากศิริ
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ภักดิ์  ภักดีผล
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงแสงเดือน  สุขเขียว
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์