สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  จันทร์หยวก
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองวิเชียร
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญรอด
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงก้อย  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงพรรธิพา  สีบุตร
3. เด็กหญิงวรณุช  เหลืองอ่อน
 
1. นางรัตนา  ดาวัลย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปภานัน  อัตโน
2. เด็กหญิงพิชญา  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  สวัสดีมงคล
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญโชติ
2. เด็กหญิงนาธาชา  อาวามี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลหงษ์
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงสุรางคนางค์  อุดมวรางกูร
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กชายกวินภพ  ถาวรวัฒนเจริญ
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เวชพันธ์
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สวัสดีมงคล
2. เด็กชายวรวุฒิ  โพธาราม
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนี  คำภูมี
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลศรี
3. เด็กหญิงสุทัศนี  เกตุเกษม
 
1. นางสาวพรพิมล  ส่องแสง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงนันทวัน  บุบผา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วชิรบรรพตกุล
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ