สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  บัวคำ
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาระนอ
 
1. นางศรีสงวน  เนื่องจำนงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พลอยเกตุ
 
1. นางสาวสุธิชา  พูลบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิริพร  พูลพนัส
 
1. นางสาวสุธิชา  พูลบุตร
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชรี  เจริญผล
 
1. นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงปภานัน  อัตโน
2. เด็กชายเผ่า  อุทัยแพน
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพิ่มพูล
2. เด็กชายธันวา  บุญรอด
3. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วซุง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กิติพิศาลกุล
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78 เงิน 45 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นพเกิศ
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์