สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คานชัยภูมิ
 
1. นางชุลีพร  เขียวแสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กุญชรชลัง
 
1. นางวัชรี  กลั่นดอกไม้
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายต่อรัก  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทองวิเชียร
 
1. นางวัชรี  กลั่นดอกไม้
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชามาส  ขันทะศิลา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แหวนเพชร
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรพัสษา  เจียมผักแว่น
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทองดี
3. เด็กชายอรรถพล  ผดุงศิรกุลชัย
 
1. นางรัตนา  ดาวัลย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชยดล  สร้อยโสม
2. เด็กชายพิพัฒน์  แหวนเพชร
 
1. นายวีรพงษ์  พูลชาติ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กชายกฤษฎา  จิตร์สาคร
2. เด็กชายนาวิน  อิ่มเสถียร
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  มากศิริ
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ภักดิ์  ภักดีผล
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงแสงเดือน  สุขเขียว
 
1. นางวรารัตน์  ธารวิทย์